lt  . en 
Mokiniai » Mokinių skatinimas spausdinti

 

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                       Kybartų Kristijono Donelaičio

                                                                                       gimnazijos direktoriaus

                                                                                       2015 m. balandžio 2 d

                                                                                       įsakymu Nr. V-1-67

 

KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJA

 

MOKINIŲ SKATINIMO  TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokinių skatinimo tvarka nustato gerai besimokančių ir nepriekaištingai lankančių mokyklą, aktyvių  mokinių, rajoninių, respublikinių olimpiadų, konkursų, varžybų, plenerų nugalėtojų (1–3 vietos) ir laureatų, skatinimą.

 2. Tvarka parengta vadovaujantis Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis,  2012 m. rugpjūčio 27 d., protokolas Nr. S-1-15.

 

II. MOKINIŲ SKATINIMO UŽDAVINIAI

 

1. Skatinti mokinius pasiekusius puikių rezultatų mokslo srityse,  didinti mokinių motyvaciją atstovauti gimnaziją rajoniniuose, respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose.

2. Kelti mokinių gerai lankančių ir nepraleidusių pamokų be pateisinamų priežasčių mokinių motyvaciją

3. Skatinti mokinių meninę, sportinę, kūrybinę raišką.

 

III. MOKINIŲ SKATINIMAS

 

4. Mokinius skatina gimnazijos administracija, klasių vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniams specialistai, neformaliojo švietimo mokytojai, tėvai.

5. Skatinimo formos: žodinis pagyrimas, padėka ar pagyrimas elektroniniame dienyne, Gimnazijos direktoriaus padėkos raštas, rėmėjų įsteigtos piniginės premijos ar dovanos, nemokamos ekskursijos, vienkartinės stipendijos, nominacija “Metų klasė” ir “Metų mokinys”.

6. Žodiniu pagyrimu skatinami sąžiningai ir stropiai atliekantys savo pareigas, besilaikantys gimnazijos nuostatų mokiniai, aktyviai dalyvaujantys gimnazijos, miesto, rajono, respublikos renginiuose, konkursuose, varžybose ir kt.

7. Pagyrimas elektroniniame dienyne (nuolatos):

7.1. Dalykų mokytojai, neformaliojo švietimo mokytojai – už pastangas, pasiekimus, labai gerą lankomumą, aktyvią veiklą dalyko pamokose;

7.2. Klasų vadovai – už pagalbą klasės vadovui, aktyvų dalyvavimą klasės veikloje, aktyvią socialinę veiklą, vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi.

8. Klasės vadovo pagyrimas elektroniniame dienyne mokiniui teikiamas už labai gerą mokymąsi ir pamokų lankomumą I ir II pusmečiui pasibaigus.

9. Padėka mokinių tėvams gimnazijos administracijos vardu elektroniniame dienyne teikiama:

9.1. už labai gerą sūnaus / dukros mokymąsi I ir II pusmečiui pasibaigus;

9.2. už labai gerą sūnaus / dukros pamokų lankomumą I ir II pusmečiui pasibaigus;

9.3. už prizines vietas dalykų olimpiadose bei konkursuose;

10. Gimnazijos direktoriaus padėkos raštai mokslo metų pabaigoje mokiniams teikiami:

10.1. už labai gerą mokymąsi (9-10 balai);

10.2. už labai gerą pamokų lankomumą;

10.3. už puikius sportinius pasiekimus.

11. Gimnazijos direktoriaus padėkos raštai ir rėmėjų piniginės premijos / įsteigtos dovanos mokslo metų pabaigoje teikiamos už prizines vietas įvairių dalykų olimpiadose ir konkursuose.

12. Nemokamos ekskursijos organizuojamos:

12.1. labai gerai ir gerai mokslo metus baigusiems ir nepriekaištingai pamokas lankiusiems II-IV klasių mokiniams;

12.2. specialiųjų poreikių ir socialiai remtiniems mokiniams už pastangas ir nepriekaištingą elgesį klasių vadovams rekomendavus.

13. Abiturientų skatinimas brandos atestatų įteikimo metu:

13.1. Geriausių  mokymosi rezultatų pasiekusiam abiturientui įteikiama Kybartų miesto seniūno piniginė premija;

13.2. Abiturientui, geriausiai išlaikiusiam istorijos brandos egzaminą įteikiama G. J. ir M. Jurkynų įsteigta piniginė premija;

13.3. Abiturientui, geriausiai išlaikiusiam gamtos mokslų brandos egzaminą įteikiama dr. R. Valioko įsteigta piniginė premija;

13.4. Geriausiai pamokas lankiusiam abiturientui įteikiama Mokinių tėvų komiteto įsteigta piniginė premija.

14. „Metų mokinys“ renkamas, skelbiamas ir apdovanojamas mokslo metų pabaigoje pagal direktoriaus patvirtintus nuostatus.

15. „Metų klasė“ renkama, skelbiama ir apdovanojama mokslo metų pabaigoje pagal direktoriaus patvirtintus nuostatus.

16. Vienkartinės stipendijos skiriamos:

16.1. Lietuvių fondo (Čikaga) A. Karaičio vardo vienkartinė stipendija skiriama buvusiam gimnazijos ugdytiniui, studijuojančiam universitete verslą, vadybą ir / ar ekonomiką ir turinčiam gerus ir labai gerus pusmečio / metinius įvertinimus;

16.2. K. Lukoševičius įsteigta stipendija skiriama motyvuotiems socialiai remtiniems gimnazijos mokiniui (-iams) / buvusiam (-iems) mokiniui-studentui (mokinys apdovanojamas vieną kartą).

16.3 Pasaulio kybartiečių draugijos Mokslininkų fondo premija, skiriama gimnazijos ir progimnazijos mokiniams už aukštus pasiekimus dalykinėse olimpiadose ar konkursuose ir mokslinę, meninę bei visuomeninę veiklą. Premija įteikiama mokslo metų užbaigimo šventėje.

17. Informacija paskatintus mokinius gali būti talpinama gimnazijos informaciniame stende, internetiniame puslapyje, kitose žiniasklaidos priemonėse.

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Gimnazijos direktorius, mokytojai, aptarnaujantis personalas yra atsakingi, kad būtų laikomasi šios  tvarkos nuostatų.

19. Tvarką tvirtina gimnazijos direktorius, gimnazijos tarybai pritarus.

20. Tvarka keičiama ir papildoma gimnazijos bendruomenės, savivaldos institucijų iniciatyva. 

 

PRITARTA

Kybartų Kristijono Donelaičio

gimnazijos tarybos posėdžio

2015 m. balandžio 1 d. posėdžio                                                       

protokoliniu nutarimu Nr. S-1-4