į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Svarbiausi dokumentai

VEIKLOS DOKUMENTAI:

 

DOKUMENTO PAVADINIMAS
VERSIJA
2019-21 M.M. UGDYMO PLANAS
ELEKTRONINIO DIENYNO PILDYMO NUOSTATOS
 MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJOS

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR GIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ MAITINIMO TVARKA

MOKINIŲ PAVEŽĖJIMO TVARKA
GIMNAZIJOS NUOSTATAI
UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS

PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO

JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA, TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ UNFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKOS APRAŠAS

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMO TVARKOS APRAŠAS 
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 
INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS
LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA
NAUDOJIMOSI SPORTO AIKŠTYNU TVARKOS TAISYKLĖS 
MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO
TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJOS

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJOS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJOS  DARBO APMOKĖJIMO TVARKA