į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Mokiniams » Dalyko programos, kurso ar modulio keitimas

PATVIRTINTA

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos direktoriaus 2021 m. birželio 22 d.   įsakymu Nr. V-1-76

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJA

DALYKO PROGRAMOS, DALYKO KURSO AR MODULIO KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos (toliau Gimnazija) dalyko programos, dalyko kurso, dalyko modulio keitimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja  gimnazijos  mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, dalyko, dalyko kurso ir dalyko modulio keitimo tvarką.
 2. Šio Aprašo tikslas – reglamentuoti keitimo tvarką, sudarant galimybes mokiniams optimaliau išnaudoti savo gebėjimus, polinkius, reguliuoti mokymosi krūvius, pasirinkti geriau interesus ir individualų mokymosi stilių atitinkančias programas, atsakingai ir kryptingai ugdytis siekiant sąmoningai užsibrėžtų tikslų.
 3. Aprašas parengtas vadovaujantis „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309.
 1. DALYKO PROGRAMOS, DALYKO KURSO AR MODULIO KEITIMAS
 1. Mokinys, norintis keisti dalyko programą, programos kursą ar modulį, privalo rašyti prašymą gimnazijos direktoriui. Savo apsisprendimą keisti individualų ugdymo planą mokiniai gali pateikti gimnazijos direktoriui raštu ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki I-ojo ar II-ojo pusmečio  pabaigos.
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, peržiūrėjęs mokinių individualiuosius ugdymo planus ir įsitikinęs, kad po  pakeitimų mokinio ugdymo plane nėra mažiau kaip 28 savaitinės pamokos, taip pat ne mažiau kaip 8 mokomieji dalykai, informuoja mokinius apie prašymų tenkinimą ir nurodo mokytoją, į kurį mokinys turi kreiptis dėl konsultacijų.
 3. Dalyko mokytojas mokiniui nurodo tikslius programų skirtumus ir supažindina su pasirenkamo dalyko programa. Mokinys savarankiškai ruošiasi įskaitos laikymui iš to dalyko kurso skirtumų.
 4. Mokinys, norintis pasirinkti dalyką, kurio nesimokė ar pakeisti dalyko kursą iš bendrojo į išplėstinį, privalo išlaikyti įskaitą iš dalyko programų, įskaita vertinama pažymiu.
 5. Keičiant kursą iš aukštesnio į žemesnį – įskaitos laikyti nereikia, jei moksleivis sutinka su turimu pažymiu.
 6. Laikant įskaitą po pusmečio išlaikytos įskaitos pažymys tampa pusmečio pažymiu, o laikant įskaitą mokslo metų pabaigoje įskaitos pažymys tampa metiniu pažymiu.
 7. Pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, atsižvelgus į pakeitimus individualiuose mokinių ugdymo(si) planuose, direktoriaus įsakymu įforminami keitimai. Įsakymą rengia direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 8. Dalykų mokytojai, vadovaudamiesi įsakymu, laikinųjų grupių keitimus fiksuoja elektroniniame dienyne.
 9. Kursą galima keisti :
 1. III gimnazijos klasėje po I pusmečio, išlaikant įskaitą iki pusmečio pabaigos;
 2. pasibaigus mokslo metams, išlaikant įskaitą iki mokslo metų pabaigos;
 3. IV gimnazijos klasėje – iki rugsėjo 15 d.

 

 

 1.  DALYKO AR MODULIO ATSISAKYMAS
 1. Mokinys gali atsisakyti individualaus ugdymosi plano dalyko ar dalyko modulio nuo kito pusmečio pradžios, nepažeisdamas vidurinio ugdymo aprašo reikalavimų (dalykų ir pamokų skaičiaus).
 2. Apie apsisprendimą atsisakyti dalyko ar dalyko modulio mokinys informuoja raštu, pateikdamas prašymą gimnazijos direktoriui ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki I-ojo ar II-ojo pusmečio  pabaigos.
 3. IV klasių mokiniai gali atsisakyti individualaus ugdymosi plano dalyko ar dalyko modulio tik iki II- ojo pusmečio pradžios.

 

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1.  Su Aprašu II gimnazijos klasių mokinius supažindina kuruojantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui, supažindindamas su individualiųjų ugdymo planų sudarymu ir pakartotinai (pasirašytinai) III ir IV gimnazijos klasių vadovai iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.
 2.  Dėl nenumatytų šiame Apraše atvejų sprendimą priima gimnazijos direktorius, su mokiniu, jo klasės vadovu bei direktoriaus pavaduotoju ugdymui išsiaiškinęs ir įvertinęs situaciją.