į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Mokiniams » Mokinių socialinė ir pilietinė veikla

                                                                               

PATVIRTINTA

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos direktoriaus   2021 m. birželio 25 d.   įsakymu Nr. V-1-78

 

 

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJOS

I-II KLASIŲ MOKINIŲ SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROJI DALIS

 1.  Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos I-II klasių mokinių socialinės-pilietinės veiklos tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką, veiklos kryptis ir laukiamus rezultatus.
 2. Organizuojant socialinę-pilietinę veiklą, atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus, mokyklos bendruomenės tradicijas, mokinių mokymosi poreikius.

 

II. TIKSLAS

 

 1. Socialinės-pilietinės veiklos tikslas – mokinių socialinio ir pilietinio aktyvumo skatinimas ugdant jų vertybines nuostatas, įprasminant teorines žinias mokyklos ir vietos bendruomenės veikloje.

 

III. UŽDAVINIAI

 

 1. Socialinės-pilietinės mokinių atsakomybės stiprinimas.
 2. Veiklos projektų, ugdančių socialinį solidarumą ir pilietinį tautinį aktyvumą, kūrimas ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.     
 3. Patrauklių jaunimui praktines socialines kompetencijas ugdančių formų ieškojimas.

 

IV. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

 1. Socialinė-pilietinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma.
 2. Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo trukmė per mokslo metus:

8.1. I gimnazijos klasėje – 10 val.;

8.2. II gimnazijos klasėje – 10 val.

 1. Socialinę-pilietinę veiklą gimnazijoje organizuoja klasės vadovai, dalykų mokytojai, socialinė pedagogė, psichologė, bibliotekininkė, mokinių taryba.
 2. Duomenis apie socialinės-pilietinės veiklos atlikimą mokinys fiksuoja socialinės-pilietinės veiklos registracijos lentelėje ir atsiskaito klasės vadovui, kuris mokslo metų eigoje kiekvieno mokinio atliktą socialinę-pilietinę veiklą fiksuoja elektroniniame dienyne.
 3. Socialinės-pilietinės mokinių kompetencijos susiejamos su dėstymo dalykais (istorija, geografija, pilietiškumo pagrindais, doriniu ugdymu, lietuvių kalba) ir neformaliomis praktinėmis veiklomis.
 4. Socialinė-pilietinė mokinių veikla organizuojama ir vykdoma ne tik gimnazijoje, bet ir mieste bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis.

 

V. MOKYKLOS SIŪLOMOS SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 

 1. Dalyvavimas mokyklos organizuojamame projekte „Mokinys – mokiniui“, kurio tikslas – padėti vieni kitiems mokytis bendradarbiaujant įveikiant mokymosi sunkumus.
 2. Dalyvavimas tradiciniuose gimnazijos organizuojamuose renginiuose, skirtuose Kristijono Donelaičio gimimo metinėms, advento susikaupimo vakaro, šventiniame mamos dienos koncertuose ir kt.
 3. Dalyvavimas pilietinėse akcijose gimnazijoje bei Kybartų mieste.
 4. Pilietinių iniciatyvų organizavimas: kapinių tvarkymas, renginių organizavimas Kybartų vaikų, senelių  globos namuose, pagalba negalią turintiems mokiniams.
 5. Aktyvi veikla atnaujinant ar kuriant klasės, gimnazijos internetinį puslapį.
 6. Ekologinė veikla (mokyklos želdinių priežiūra, dalyvavimas ekologiniuose projektuose „Darom“ ir kt.).
 7. Pagalba apipavidalinant klasės /gimnazijos erdves.
 8. Atstovavimas gimnazijai olimpiadose, konkursuose, kultūriniuose, sporto ir kt. renginiuose.
 9. Mokinių tarybos siūlomų renginių organizavimas, parodų rengimas.
 10. Savanorių veikla nevyriausybinėse organizacijose.

 

VI. LAUKIAMI REZULTATAI

 

 1. Mokiniai formuos pagalbos kitam ir kitokiam vertybines nuostatas.
 2. Ugdys asmeninių, kultūrinių, socialinių, komunikacinių, darbo ir kt. veiklų gebėjimus.
 3. Stiprins savarankiškumo, atsakingumo, tolerantiškumo, noro veikti žmonių gerovei jausmus.
 4. Plėtos medijų ir informacinį raštingumą.
 5. Išmoks socialines teorines žinias susieti su praktine veikla.

               

PILIETINĖS SOCIALINĖS VEIKLOS REGISTRACIJOS LENTELĖ

 

__________________________________________

(Mokinio Vardas, Pavardė, klasė)

 

Socialinės pilietinės veiklos valandų skaičius

Socialinės pilietinės veiklos turinys

Socialinės pilietinės veiklos atlikimo data

Socialinę pilietinę veiklą teikusio asmens

Vardas Pavardė, parašas