į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Struktūra ir kontaktai » Kvalifikacijos tobulinimas

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETAI 2018–2019 M.M.

 

 1. Dalykiniai seminarai;
 2. Metodai, ugdantys mokinių viešąjį kalbėjimą, bendravimą ir bendradarbiavimą;
 3. Smurto, patyčių, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos seminarai;
 4. Kūrybiškumo ugdymas.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETAI 2017–2018 M.M.

 

 1. Dalykiniai seminarai;
 2. Smurto, patyčių, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos seminarai;
 3. Pamokos refleksija ir apibendrinimas.

GIMNAZIJOJE VYKĘ SEMINARAI 2017–2018 M. M.

 

2017 m. spalio 18 d.

„Emocinio intelekto ugdymo galimybės mokyklos bendruomenėje“

Jona Kirkauskienė, Druskininkų PPT psichologė

 

2017 m. lapkričio 3 d.

„Mokytojo praktiko patarimai: šiuolaikinės pamokos kokybės valdymo ir pasiekimų pokyčio matavimo praktika, siekiant ugdymo kokybės“

Vincas Tamašauskas, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytojas ekspertas, švietimo konsultantas

2017 m. lapkričio 28 d.

Vilkaviškio r. ugdymo įstaigų vadovams ir pavaduotojams ugdymui forumas „Asmeninis meistriškumas siekiant mokinių individualios pažangos“

Gerąja patirtimi dalinosi R. Šukaitytė, R. Lazdauskienė ir R. Gutkovienė.

2018 m. vasario 22 d.

„Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas“

Vincas Tamašauskas, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytojas ekspertas, švietimo konsultantas

2018 m. kovo 9 d.

Vilkaviškio rajono gimnazijų mokinių patyriminės veiklos konferencijos „Ieškoti ir atrasti“

 

Koordinatorė Nijolė Černauskienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija

2018 m. kovo 30 d.

Respublikinė mokytojų konferencija

„ŠIUOLAIKINĖS MOKYMO(SI) STRATEGIJOS: būdai mokinių pasiekimams gerinti įvairių dalykų pamokose"

Autorių kolektyvas.

„Kūrybos žingsniai: pasitelkiame gimnazistų pamokoms ne tik vadovėlį“   Nijolė Černauskienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija

2018 m. balandžio 6 d.

Pasidalijimas gerąją patirtimi su Vilkaviškio r. ugdymo įstaigų vadovais „IKT galimybių taikymas ugdymo procese“

Gerąja patirtimi dalinosi L. Zdancevičius, V. Imbrasienė, M. Lukoševičiūtė, A. Ščitnik, V. Kriščiūnaitė, V. Venckūnienė.


 

GIMNAZIJOJE VYKĘ SEMINARAI 2016–2017 M. M.

 

2016 m. gruodžio 6 d.

„Aukime kartu. Šiuolaikiniai vaikai“

Virginija Servutienė , psichologė, nacionalinės regionų plėtros agentūros Psichologijos ir karjeros konsultavimo skyriaus vedėja

2017 m. vasario 9 d.

„Savęs pažinimas ir motyvavimas sėkmei“

Virginija Servutienė , psichologė, nacionalinės regionų plėtros agentūros Psichologijos ir karjeros konsultavimo skyriaus vedėja

2017 m. balandžio 12 d.

„Susipažinimas su Tarptautinės komisijos įgyvendinama švietimo programa“

Ingrida Vilkienė, Tarptautinės komisijos sekretoriato vadovo pavaduotoja – švietimo programų koordinatorė

 

GIMNAZIJOJE VYKĘ SEMINARAI 2015-2016 M. M.

 

2015-10-28

Medijos šiuolaikinėje pamokoje

Ina Paulikaitienė, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

2016 m. sausio 8 d.

Geografijos ir istorijos VBE ir standartizuotų testų vertinimo aspektai. Supažindinimas su atnaujinta geografijos ir istorijos VBE programa.

Vilma Rekašienė, Vilkaviškio "Aušros" gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė, 

Rūta Šukaitytė, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė, Gintaras Zaveckas, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos geografijos mokytojas metodininkas, Vaida Pituškienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė,

Auksė Mockevičiūtė, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė,

Daiva Leonavičienė, Kybartų "Saulės" progimnazijos istorijos vyresnioji mokytoja.

2016 m. balandžio 18 d.

„Mokytojas-lyderis. Mokyklos pedagogų komanda-lyderių komanda“

Lidija Laurinčiukienė, žurnalistė, švietimo ir verslo konsultantė

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETAI 2016-2017 M.M.

 

 1. Dalykiniai seminarai;
 2. Pilietiškumo ugdymas
 3. Asmenybės raidos lūkesčiai

GIMNAZIJOJE VYKĘ SEMINARAI 2013-2014 M. M.

2013 m. spalio 29 d.

 

Savižudybių prevencija mokykloje

Daiva Lenčiauskienė, Vilkaviškio ŠPT psichologė

2013 m. gruodžio 6 d.

Mokymo interaktyvumo ir patrauklumo didinimas naudojant prezi.com

 1. Serneckas

2013 m. gruodžio 10 d.

Kaip pasiekti pripažinimo savo darbe?

T. Lagūnavičius, psichologas, Kauno jaunimo mokyklos direktorius.

2013 m. gruodžio 10 d.

Kaip auklėti nemoralizuojant? (seminaras tėvams)

T. Lagūnavičius, psichologas, Kauno jaunimo mokyklos direktorius.

2013 m. gruodžio 30 d.

Švietimo portalo „E. mokykla“ išteklių ir aplinkos naudojimo galimybės ugdyme

Vaino Brazdeikis, Švietimo informacinių technologijų centro direktorius, Inga Vekeriotienė, Virbalio vidurinės mokyklos pradinių klasių vyresnioji mokytoja

2014 m. sausio 15 d.

Kaip išmokyti vaikus mokytis savarankiškai?

T. Lagūnavičius, psichologas, Kauno jaunimo mokyklos direktorius.

2014 m. kovo 14 d.

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Kitaip kalbėtis su Donelaičiu“.

Doc. dr. Regimantas Tamošaitis, doc. dr. Dariu Kuolys ir kt.

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETAI 2014-2015 M.M.

 

1.      Dalykiniai seminarai

2.      Metodinės naujovės gabių mokinių ugdymo srityje.

3.      Mokinių lankomumo gerinimas.

4.      Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas padedant vaikams mokytis.

5.      Stresas mokytojo darbe. Kaip jį valdyti?


PATVIRTINTA

 Kybartų Kristijono Donelaičio

 gimnazijos direktoriaus 2008 m.

 spalio 6 d. įsakymu Nr.

 

 
 

KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJA

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKA


 

 

 

1. Mokytojų išvykimo į kvalifikacijos tobulinimo renginius tvarka.

 

1 Kvalifikacijos tobulinimo renginiai planuojami atsižvelgiant į:

1.1 gimnazijos prioritetus;

1.2 mokytojų profesinius poreikius;

1.3 individualiuosius mokytojų pageidavimus.

 

 1.2. Kvalifikacijos tobulinimą organizuoja ir vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, Mokytojų kompetencijos centras, Pedagogų profesinės raidos centras ir kitos Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžios institucijos. Gimnazijos metodinė taryba taip pat gali organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius pedagoginiams darbuotojams (pagal atskirą programą).

1.3. kvalifikacijos tobulinimo formos: kursai, seminarai, konferencijos, stažuotės, edukacinės išvykos ir kt.;

1.4. mokytojų išvykimas į individualiai pasirinktus kvalifikacijos tobulinimo renginius derinamas su mokyklos vadovais;

1.5. mokytojas, vykstantis į kvalifikacijos tobulinimo renginį, informuoja gimnazijos direktorių ir pavaduotoją ugdymui ne vėliau kaip 3 dienas iki renginio pradžios;

1.6. į kvalifikacijos tobulinimo renginius leidžiama vykti direktoriaus įsakymu, vadovaujantis mokytojo prašymu;

1.7. į kvalifikacijos tobulinimo renginius, vykstančius pamokų metu, vyksta po vieną to paties dalyko mokytoją, jei renginio programa nereikalauja kitaip (komandos);

1.8. į mokinių atostogų, švenčių dienomis ar savaitgaliais vykstančius kvalifikacijos tobulinimo renginius mokytojų skaičius neribojamas;

1.9. grįžęs iš kvalifikacijos tobulinimo renginio mokytojas dalijasi jame įgyta patirtimi savo dalyko metodinėje grupėje arba metodinės tarybos susirinkimuose, renginiuose.

 

2. Pedagogų kvalifikacijos lėšų panaudojimo tvarka

 

2.1. lėšos pedagogų kvalifikacijos LR Vyriausybės nutarimu skiriamos pagal patvirtintą koeficientą. Iš MK kvalifikacijai skiriamų lėšų dydis priklauso nuo mokinių skaičiaus gimnazijoje;

2.2. pedagogui, vykstančiam į kvalifikacijos tobulinimo renginius, sumokama ne daugiau kaip už penkias kalendorinių metų dienas.

2.3. pedagogams, vykstantiems į kvalifikacijos tobulinimo renginius, sumokamos kvalifikacijos tobulinimo renginių išlaidos iš MK lėšų pagal pateitus dokumentus (sąskaita-faktūra, kelionės ir apgyvendinimo išlaidos).

2.4. Kvalifikacijos renginiai užsienyje:

2.4.1. į kvalifikacijos renginius užsienyje gali vykti darbuotojas, turėdamas gimnazijoje ne mažesnį kaip 5-rių metų darbo stažą ir ne žemesnę kaip vyresn. mokytojo kvalifikacinę kategoriją;

2.4.2. pedagoginiai darbuotojai pateikę prašymą gimnazijos direktoriui gali vykti į kvalifikacijos tobulinimo švietimo centrų organizuojamus renginius užsienyje vieną kartą per kalendorinius metus;

2.4.3. į užsienyje organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo renginius individualiai gali vykti ne daugiau kaip du mokytojai per kalendorinius metus;

 

 

 

2.4.4. į užsienio kvalifikacinius renginius gali vykti grupė darbuotojų pagal iš anksto numatytą ir suderintą gimnazijos reikmes atitinkančią programą, neviršijant kvalifikacijai skirtų lėšų. Jei lėšų poreikis yra didesnis, skirtumą sumoka patys pedagogai;

2.4.5. už vieną kvalifikacijos tobulinimo renginį užsienyje individualiai gali būti mokama darbuotojui iki 800 litų (renginio mokesčio). Jeigu kvalifikacinio renginio mokesčio suma didesnė, sumos skirtumą sumoka pats mokytojas;

2.4.6. pedagogams, individualiai kėlusiems kvalifikaciją užsienyje organizuojamuose renginiuose, kitais kalendoriais metais už kvalifikacinius renginius gimnazija nemoka.

2.4.7. į užsienyje organizuojamus kvalifikacinius renginius vykstančiai pedagogų grupei už kursus sumokama pagal kvalifikacinių lėšų sąmatą ir atskirą gimnazijos tarybos sprendimą.

 

3. Kvalifikacijos tvarkos aprobavimas ir tvirtinimas

 

Kvalifikacijos tobulinimo tvarka apsvarstoma metodinėje taryboje, mokytojų taryboje, gimnazijos taryboje ir tvirtinama gimnazijos direktoriaus.

 

PRITARTA

Mokytojų tarybos posėdyje 2008 m. vasario 12 d. protokoliniu Nr.1.6.-(S-2)-4