į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Mokiniams » Kėlimas į kitą klasę
MOKINIŲ KĖLIMAS Į AUKŠTESNĘ KLASĘ, UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMAS, PROGRAMOS KARTOJIMAS

 

1. Mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę.

2. Valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančios ugdymo programos keliamosios klasės mokinys į aukštesnę klasę keliamas išvedus jam metinius pažymius.

3. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius arba papildomų darbų įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo klausimus svarsto mokytojų taryba.

4. Mokytojų taryba:

4.1. išnagrinėjusi mokinio atsilikimo moksle priežastis ir įvertinusi mokytojų ir klasės auklėtojo darbą su juo per mokslo metus, skiria papildomus darbus, nustato jų trukmę, atsiskaitymo, pakartotinio svarstymo dėl kėlimo į aukšesnę klasę ar palikimo kartoti programą datą (bet ne vėlesnę kaip rugpjūčio 31 d.);

4.2. atsižvelgusi į vieno iš tėvų pateiktą pageidavimą (raštu) bei klasės auklėtojo siūlymą, priima nutarimą, siūlantį direktoriui mokinį kelti į aukštesnę klasę arba palikti kartoti programą;

4.3.išsiskyrus mokytojų ir tėvų (globėjų) nuomonėms, priima nutarimą siūlyti direktoriui išklausyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui informaciją apie dalyko mokytojo ir klasės auklėtojo darbą ir priimti galutinį sprendimą;

5.mokinys į aukštesnę klasę keliamas mokyklos direktoriaus įsakymu;

6.ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, gaunantis išsilavinimo pažymėjimą, į aukštesniąją klasę nekeliamas, jis yra laikomas baigusiu ugdymo programą;

7.pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, po papildomo darbo turintis dalyko nepatenkinamą metinį įvertinimą, paliekamas kartoti programą toje pačioje klasėje;

8.abiturientas, dėl objektyvių priežasčių einamaisiais mokslo metai nutraukęs mokymąsi ir nebaigęs mokslo metų, kitais mokslo metais gali kartoti tos klasės programą arba tęsti nutrauktą mokymąsi;

9.abiturientas, užbaigęs mokslo metus ir turintis nepatenkinamų metinių pažymių arba neišlaikęs kai kurių įskaitų ar brandos egzaminų, nepaliekamas programos kartoti toje pačioje klasėje. Dalykų įsiskolinimus jis gali likviduoti savarankiškai mokydamasis toje pačioje arba atitinkamą vidurinio programą vykdančioje mokykloje.

10. Su direktoriaus įsakymu dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo, papildomų darbų skyrimo ar palikimo kartoti programą nustatyta tvarka klasės auklėtojas per 3 dienas supažindina mokinio tėvus.