į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Veiklos sritys » Veiklos įsivertinimas

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DOENLAIČIO GIMNAZIJA 

GILUMINIS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

2022–2023 M. M.

 


2022-2023 m. m. gimnazijos plačiojo  veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita


NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS 2019–2020 M. M.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA


NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS 2018–2019M. M.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA

 

3.4. MOKYKLOS PAŽANGA. Kas mokykloje pagerėjo, kai tobulinome pasirinktą veiklą 2018–2019 m. m.

3.4.1. 2018–2019 m. m. tobulintos veiklos rodiklio numerį 

1.1.1.

3.4.2. 2018–2019 m. m. tobulintos veiklos raktinį žodį

Socialumas

3.4.3. Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

2019–2020 m. m. gimnazijos veiklos prioritetas buvo mokinių aktyvumo ir socialumo didinimas. 2019 metais, mokytojams seminare patobulinus socialines ir emocines kompetencijas, gimnazijoje pradėta diegti LIONS QUEST programa „Raktai į sėkmę“.

NŠA pateiktoje anketoje teiginys „Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam“ mokinių ir tėvų įvertintas aukščiausiomis vertėmis.

 

3.4.4. Kokį poveikį mokinio brandai, pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

Visi gimnazijos mokiniai dalyvauja SEU programoje „Raktai į sėmę, pradedami įgyvendinti savanorystės projektai.

Suaktyvėjo mokinių savivalda. Mokinių tarybos iniciatyva įgyvendintas projektas „Naktis mokykloje“, inicijuota savaitė be skambučio, organizuoti įvairūs renginiai.

Mokiniai aktyviai dalyvavo miesto 100-mečio renginiuose.

80 procentų mokinių dalyvavo projektuose „Būkime pažįstami“, MEPA, „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“, „Pažink valstybę“.

 


 

2019 m. gimnazijos plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

5 aukščiausios vertės

RODIKLIS

RAKTINIAI ŽODŽIAI

ĮVERTINIMAS (0-4)

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas

Reiklumas sau

3,8

4.2.1. Veikimas kartu

Kolegialus mokymasis

3,6

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai

Veiklos kryptingumas

3,6

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu

Darbinga tvarka

3,6

2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas

Klasės valdymas

3,6

Žemiausios vertės 

RODIKLIS

RAKTINIAI ŽODŽIAI

ĮVERTINIMAS (0-4)

2.3.1. Mokymasis

Mokymosi konstruktyvumas

3

4.1.3. Mokyklos savivalda

Skaidrumas ir atvirumas

3

4.1.3. Mokyklos savivalda

Sprendimų pagrįstumas ir atvirumas

3

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga

Pažangos pastovumas

2,9

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais

Įsitraukimas

2,4


2018 m. gimnazijos plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

5 aukščiausios vertės

RODIKLIS

ĮVERTINIMAS (0-4)

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka

3,5

2.1.1. Ugdymo(si) tikslai

3,3

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai

3,3

3.1.1. Įranga ir priemonės

3,3

3.1.3. Aplinkų bendrakūra

3,3

Žemiausios vertės 

RODIKLIS

ĮVERTINIMAS (0-4)

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga

2,7

2.3.1. Mokymasis

2,7

2.4.2. Mokinių įsivertinimas

2,7

4.2.1. Veikimas kartu

2,7

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais

2,5

 

 

2016 m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

 

5 aukščiausios vertės

 

RODIKLIS

ĮVERTINIMAS (0-4)

2.1.1. Ugdymo(si) tikslai

3,33

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai

3,37

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius

3,27

3.1.1. Įranga ir priemonės

3,23

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka

3,2

 

 Žemiausios vertės

 

RODIKLIS

ĮVERTINIMAS (0-4)

2.4.2. Mokinių įsivertinimas

2,7

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje

2,7

1.1.1. Asmenybės tapsmas

2,63

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga

2,63

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais

2,63


2015 m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

 

5 aukščiausios vertės

 

RODIKLIS

ĮVERTINIMAS (0-4)

Tradicijos ir ritualai

3,8

Mokyklos vizija, misija ir tikslai

3,6

Mokyklos atvirumas ir svetingumas

3,5

Ugdymo programos

3,5

Ugdymo planai ir tvarkaraščiai

3,4

 

 Žemiausios vertės

 

RODIKLIS

ĮVERTINIMAS (0-4)

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis

2,6

Mokėjimas mokytis

2,6

Mokymosi motyvacija

2,6

Namų darbai

2,7

Mokymasis bendradarbiaujant

2,8


2014 M. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS PLAČIOJO ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS:

RODIKLIS

ĮVERTINIMAS (0-4)

1.1.2. Tradicijos ir ritualai

3,7

5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai

3,5

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai

3,4

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas

3,4

4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas

3,4

 

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS:

RODIKLIS

ĮVERTINIMAS (0-4)

2.4.1. Mokymosi motyvacija

2,2

4.5.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis

2,3

2.4.2. Mokėjimas mokytis

2,4

2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant

2,5

4.2.2. Psichologinė pagalba

2,6

 


KYBARTŲ KRISTIJONO DOENLAIČIO GIMNAZIJOS VIDAUS ĮSIVERTINIMAS 2012–2013 M. M.

Sritis

Didžiausi privalumai

Tobulintini aspektai

3.1.

PAŽANGA

1. Sukurta veiksminga mokinio asmeninės pažangos bei pasiekimų vertinimo sistema.

2. Didžioji dalis gimnazistų atlieka ir analizuoja asmeninę pažangą.

3. Mokiniams sudarytos geros sąlygos pagal poreikius rinktis individualų mokymosi planą, tenkinanti pasirenkamųjų dalykų pasiūla, tikslingai išnaudojamos moduliams skirtos valandos.

1.  Asmeninis pažangos įsivertinimas vyksta epizodiškai  ir neskatina siekti geresnių rezultatų.

2. Gimnazijoje mažėja labai gerai VBE išlaikiusių mokinių.

 

3.2.

MOKYMOSI PASIEKIMAI

1. Sukurta veiksminga mokinių pasiekimų fiksavimo ir analizavimo sistema;

2. Auga mokinių mokymosi kokybė (nuo 27 proc. 2010-2011 m. m. iki 32,5 proc. 2011-2012 m. m.); 97 proc. mokinių pasiekimų lygis atitinka bendruosius išsilavinimo standartus;

3. Stebimas tolesnis ugdytinių mokymasis, buvę ugdytinai noriai grįžta į gimnaziją pasidalinti savo sėkmės istorijomis su mokiniais.

1. Mažai abiturientų ( 29,9 proc.) VBE gavo  įvertinimus nuo 50 iki100 balų.

2. Mažiau nei pusė mokinių dalyvauja visuomeninių, religinių ir kitų organizacijų veikloje (skautų, šaulių, neįgalių žmonių ir kt.).

4.1. RŪPINIMASIS MOKINIAIS

1.Prevencijos renginiai yra suplanuoti.

2.Gimnazijoje sukurta saugi aplinka.

3. Sukurta ir sėkmingai veikia mokinių skatinimo sistema.

 

1.Pagalbos priemonės nėra tikslingos ir veiksmingos;

2.Nepakankamai ugdomas mokinių savarankiškumas, savigarba.

4.2. PEDAGOGONĖ, PSICHOLOGINĖ IR SOCIALINĖ PAGALBA

1. Dauguma mokytojų ir specialistai teikia reikiamą pagalbą mokiniams. 

2. Dauguma mokinių turi galimybę gauti reikalingą socialinę pagalbą

3. Vaiko gerovės komisija dirba nuosekliai, dinamiškai, orientuojantis į poreikius.

1. Gimnazijoje teikiama socialinė pagalba ne visuomet išsami, trūksta grįžtamojo ryšio.

2. Nepakankama psichologo asistentės pagalba.

4.4.

PAGALBA PLANUOJANT KARJERĄ

1. Mokiniai sistemingai konsultuojami apie individualaus vidurinio ugdymo programos pasirinkimo galimybes, individualaus ugdymo plano sudarymas siejamas su tolesniu mokymusi.

2. Gimnazija įvairiais informavimo būdais supažindina mokinius su tolimesnėmis mokymosi galimybėmis ir mokymo įstaigomis.

3. Gimnazijoje organizuojami susitikimai su įvairių profesijų ir ugdymo įstaigų atstovais,  tėvais, buvusiais gimnazijos auklėtiniais, rengiamos parodos, karjeros dienos, kaupiama literatūra apie profesijų pasirinkimą.

1. Planuojant mokinių karjerą nepakankamai bendradarbiauja PIT, klasės auklėtojai, tėvai bei gimnazistai.

2. Profesijos pasirinkimui per mažai dėmesio skiriama I-II klasėse.