į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Pradžia » Istorija

Mokyklos istorija

   1861m. nutiesus  Kauno - Virbalio geležinkelį, sujungusį Rusiją su Prūsija, įkūrus muitinę ir pastačius gražią geležinkelio stotį, Kybartai sparčiai augo. Jiems reikėjo  mokyklos. Taigi, 1912m. Kybartuose buvo įkurta caraičio Aleksejaus Virbalio berniukų gimnazija, kurioje buvo paruošiamoji, pirmoji ir antroji klasės. Mokėsi 86 mokiniai.

  1919m. buvusioje Kybartų klebonijoje „Žiburio" draugija įkūrė vidurinę mokyklą, išaugusią į gimnaziją. Mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Juozas Prapuolenis ir vadovavo jai iki 1923m.

   Kunigui Pijui Karaliui vadovaujant 1925m. buvo pastatytas mūrinis gimnazijos pastatas.  1927 - 1934m. „Žiburio" gimnazijai  vadovavo kunigas Juozas Jakštys, bet 1934-01-27 jai tapus  valstybine įstaiga, direktoriumi buvo paskirtas pasaulietis  V.Ambraziejus (iki 1940m.). Po jo (iki 1941m.) gimnazijai  vadovavo mokytojas, rašytojas Viktoras Katilius.

   Fašistinės  okupacijos metais suremontuotas mokyklos patalpas vokiečiai naudojo saviems reikalams. Dėl to gimnazija buvo priversta   glaustis tam nepritaikytose patalpose. Nuo 1941 iki 1942m. mokyklai vadovavo kunigas S.Čepulis, o po jo iki 1944m. - Antanas Tamulionis.

   Po karo gimnazijos pastatas dar ilgai stovėjo apgriuvęs ir niekam nereikalingas. Galbūt dėl minėtų priežasčių 1945m. Kybartų vidurinė mokykla pradėjo veikti mažiau nukentėjusiame raudonų plytų name (statytas 1923m.). Pirmuoju jos direktoriumi buvo  paskirtas J. Norkus. Anksčiau šiame pastate glaudėsi protestantų bažnyčia ir vidurinė mokykla, kurioje tebuvo keturios  gimnazijos klasės.

1945 -1947m. Kybartų vidurinei vadovavo V.  Baltrušaitis. Po jo iki 1955m. - Vincas Neščiokas, iki 1960m. -  Alfonsas Mateika.

Nuo 1960m. vadovaujant Feliksui Petrauskui buvo suorganizuotos pirmosios talkos norint išgelbėti K. Donelaičio bažnytėlės liekanas, šventorių, poeto išvaikščiotus takus. To ėmėsi Kybartų mokyklos mokytojai ir mokiniai. Buvo galvojama, kad ir pats K. Donelaitis palaidotas šventoriuje. Artėjant jo gimimo 250-osioms metinėms, mokytojai tarp 4 ąžuolų (kur dabar dar stovi paminklinė lenta) įrengė simbolinį kapą, o mokytojas G. Mikutaitis pagamino kuklų paminklėlį. Ir už darbus puoselėjant K. Donelaičio atminimą, meninę saviveiklą, estetinį mokinių auklėjimą 1964m. Kybartų vidurinei mokyklai buvo suteiktas K. Donelaičio vardas.

   Po to nuo 1968m. iki 1985m. mokyklai vadovavo Jonas Dirvonskis, jo iniciatyva 1981m. buvo pastatytas mokyklos bendrabutis.  

   Nuo 1985 iki 1990m. mokyklai vadovavo Antanas  Žakas.

   1990-1995m. mokyklai vadovavo Juozas Jurkynas, atvykęs iš Virbalio vidurinės mokyklos. Jam vadovaujant buvo pradėti tos mokyklos priestato projektavimo darbai.

  Nuo 1996m. rugpjūčio mėnesio mokyklai vadovavo Audronė Žakienė. O nuo 2002m. mokyklai vadovauja Saulius Spangevičius.

   2004 m. mokyklai buvo suteiktas gimnazijos statusas.