Pradžia » Istorija

Mokyklos istorija

 

1861 m. nutiesus  Kauno - Virbalio geležinkelį, sujungusį Rusiją su Prūsija, įkūrus muitinę ir pastačius gražią geležinkelio stotį, Kybartai sparčiai augo. Jiems reikėjo  mokyklos. Taigi, 1912m. Kybartuose buvo įkurta caraičio Aleksejaus Virbalio berniukų gimnazija, kurioje buvo paruošiamoji, pirmoji ir antroji klasės. Mokėsi 86 mokiniai.

1919 m. buvusioje Kybartų klebonijoje „Žiburio" draugija įkūrė vidurinę mokyklą, išaugusią į gimnaziją. Mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Juozas Prapuolenis ir vadovavo jai iki 1923m.

Kunigui Pijui Karaliui vadovaujant 1925 m. buvo pastatytas mūrinis gimnazijos pastatas.  1927 – 1934 m. „Žiburio" gimnazijai  vadovavo kunigas Juozas Jakštys, bet 1934-01-27 jai tapus  valstybine įstaiga, direktoriumi buvo paskirtas pasaulietis  V.Ambraziejus (iki 1940m.). Po jo (iki 1941m.) gimnazijai  vadovavo mokytojas, rašytojas Viktoras Katilius.

Fašistinės  okupacijos metais suremontuotas mokyklos patalpas vokiečiai naudojo saviems reikalams. Dėl to gimnazija buvo priversta   glaustis tam nepritaikytose patalpose. Nuo 1941 iki 1942 m. mokyklai vadovavo kunigas S. Čepulis, o po jo iki 1944 m. - Antanas Tamulionis. Po karo gimnazijos pastatas dar ilgai stovėjo apgriuvęs ir niekam nereikalingas. Galbūt dėl minėtų priežasčių 1945m. Kybartų vidurinė mokykla pradėjo veikti mažiau nukentėjusiame raudonų plytų name (statytas 1923m.). Pirmuoju jos direktoriumi buvo  paskirtas J. Norkus. Anksčiau šiame pastate glaudėsi protestantų bažnyčia ir vidurinė mokykla, kurioje tebuvo keturios  gimnazijos klasės.

1945 -1947 m. Kybartų vidurinei vadovavo V.  Baltrušaitis. Po jo iki 1955m. - Vincas Neščiokas, iki 1960 m. -  Alfonsas Mateika.

Nuo 1960 m. vadovaujant Feliksui Petrauskui buvo suorganizuotos pirmosios talkos norint išgelbėti K. Donelaičio bažnytėlės liekanas, šventorių, poeto išvaikščiotus takus. To ėmėsi Kybartų mokyklos mokytojai ir mokiniai. Buvo galvojama, kad ir pats K. Donelaitis palaidotas šventoriuje. Artėjant jo gimimo 250-osioms metinėms, mokytojai tarp 4 ąžuolų (kur dabar dar stovi paminklinė lenta) įrengė simbolinį kapą, o mokytojas G. Mikutaitis pagamino kuklų paminklėlį. Ir už darbus puoselėjant K. Donelaičio atminimą, meninę saviveiklą, estetinį mokinių auklėjimą 1964 m. Kybartų vidurinei mokyklai buvo suteiktas K. Donelaičio vardas.

 Nuo 1968 m. iki 1985 m. mokyklai vadovavo Jonas Dirvonskis, jo iniciatyva 1981 m. buvo pastatytas mokyklos bendrabutis.  

Nuo 1985 m. iki 1990 m. mokyklai vadovavo Antanas  Žakas.

1990-1995 m. mokyklai vadovavo Juozas Jurkynas, atvykęs iš Virbalio vidurinės mokyklos. Jam vadovaujant buvo pradėti tos mokyklos priestato projektavimo darbai.

Nuo 1996 m. rugpjūčio mėnesio mokyklai vadovavo Audronė Žakienė. O nuo Nuo 2002 m. mokyklai vadovauja Saulius Spangevičius.

2004 m. mokyklai buvo suteiktas gimnazijos statusas.

 

2011 m. gimnazija dalyvavo Energijos taupymo programoje. Atliktas gimnazijos išorės fasado remontas, pakeista šildymo sistema, apšiltintas stogas.

2012 m. gegužės 4–5 d. švenčiamas Mokyklos Kybartuose 100-metis.

2013–2014 mokslo metai:

Minimos Kristijono Donelaičio 300-osios gimimo metinės ir poeto vardo suteikimo mokyklai 50-metis (2014 m. kovo 14  d. konferencija „Kitaip kalbėtis su Donelaičiu“, kovo 15 d. – koncertas Kybartų kultūros centre „Laiko ženklai“).

Pasodinama 300 ąžuolų giraitė prie Virbalgirio miško, skirta poeto jubiliejui įprasminti.

Gimnazijos statuso suteikimo 10-metis.

88 laidos abiturientė Rūta Dailidavičiūtė gavo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino I-ąjį šimto balų įvertinimą (mokytoja Nijolė Černauskienė).

2014–2015 mokslo metai:

Prie gimnazijos prijungiamas Virbalio skyrius (III–IV klasės)

89 laidos abiturientas Dovydas Valiokas gavo informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino šimto balų įvertinimą (mokytoja Ina Paulikaitienė).

2015–2016 mokslo metai:

Prie gimnazijos vieneriems metams prijungiamas Vištyčio skyrius (IV klasė).

Šimto balų įvertinimus gavo 90 laidos abiturientai: Povilas Šlikas informacinių technologijų valstybinio brandos. (mokytoja Ina Paulikaitienė), Lukas Gasiūnas (Virbalio sk.) gavo informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino (mokytoja Ina Paulikaitienė), Geda Murinaitė informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino (mokytoja Ina Paulikaitienė), Emilija Socilaitė  anglų kalbos valstybinio brandos egzamino (mokytoja Albina Ščitnik).

2016–2017 mokslo metai:

2016 m. rugsėjo 1d. po renovacijos pradeda funkcionuoti „Raudonasis“ pastatas (po 21 metų).

Švenčiamas Mokyklos Kybartuose 105-metis (2017 m. gegužės 5 d.).

91 laidos abiturientas Dominykas Pauža gavo matematikos valstybinio brandos egzamino šimto balų įvertinimą. (mokytoja Asta Spangevičienė).

2017–2018 mokslo metai:

Švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 100-ąsias metines, 2018-02-15 inicijuojama vaikų ir jaunimo akcija Kybartuose „Vienybės grandinė“. Kybartiečiai, nešini vėliavomis ir tautine atributika, rinkosi į pagrindinę Kybartų miesto Jono Basanavičiaus gatvę, kurioje suskambėjo dainos apie Lietuvą. Susirinkusieji jungėsi į „Vienybės grandinę“ ir susikibę rankomis sugiedojo „Tautišką giesmę“, paleido trispalvius balionus.

Šimto balų įvertinimus gavo 92 laidos abiturientai: Paulius Kuliešius informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino (mokytoja Vilma Kriščiūnaitė), Ramūnas Povilaitis  informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino (mokytoja Vilma Kriščiūnaitė), Ramūnas Povilaitis matematikos valstybinio brandos egzamino (mokytoja Asta Spangevičienė).

2018–2019 mokslo metai:

Švenčiamos Kristijono Donelaičio 305-osios gimimo metinės ir minimas poeto vardo suteikimo mokyklai 55-metis. 2019-01-18 gimnazijoje organizuojama tarptautinė lietuvių kalbos ir literatūros konferencija „Kristijono Donelaičio skaitymai kitaip“.

93 laidos abiturientė Ieva Antanavičiūtė gavo anglų kalbos valstybinio brandos egzamino šimto balų įvertinimą (mokytoja Albina Ščitnik).

2019–2020 mokslo metai:

2020 m. vasario 14 d. atidarytas gimnazijos informacinis centras.

Dėl koronaviruso (COVID-19 ligos) nuo 2020 m. kovo 16 d. iki mokslo metų pabaigos gimnazija dirbo nuotoliniu būdu.

94 laidos abiturientai gavo šimto balų įvertinimus: Arnas Andziulis lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino (mokytoja Nijolė Černauskienė), Neda Rupeikaitė (Virbalio sk.) biologijos valstybinio brandos egzamino (mokytoja Jūratė Zaveckienė).