į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Pagalba mokiniui » Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija

 

      Tai grupė specialistų, kurie analizuoja mokinių mokymosi sunkumų priežastis, įvertina jų pobūdį, nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, koordinuoja ugdymo programų pritaikymą spec. poreikių mokiniams.  Jei iškyla būtinybė, kreipiasi į pedagoginę psichologinę tarnybą.

 

 

Vaiko gerovės komisijos nariai:

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Kontaktiniai duomenys

Kabinetas

Jolanta Janulaitytė

Komisijos pirmininkė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

jojanulis34@gmail.com

8-342-30671

37 kab.

Rūta Šukaitytė

Specialioji pedagogė

ruteliss@gmail.com

8-342-30671

37 kab.

Žavinta Galinaitienė

Socialinė pedagogė

zavintagal@gmail.com

108 kab.

Audronė Jarutytė

Psichologė

audrone.jarutyte@gmail.com

38 kab.

Regina Valiokiene

Rusų kalbos mokytoja

regute50@gmail.com

102

Mindaugas Bučinskas

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

mbucinskas@yahoo.com

16 kab.

Rasa Stumbrienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

rasyte1208@gmail.com

Kybartų „Saulės“ progimnazija

 


 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS


 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos (toliau tekste - gimnazija) Vaiko gerovės komisijos (toliau tekste - Komisija) reglamentuoja yra parengtas, vadovaujantis Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, patvirtintu 2010 m. gruodžio 14 d. Nr. XI-1232, bei Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, patvirtintu 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281.

2. Šis reglamentas apibrėžia Komisijos paskirtį, sudarymo principus, funkcijas ir teises, darbo organizavimo tvarką.

3. Komisijos paskirtis - organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, socialinę pedagoginę pagalbą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdimosi poreikių, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PASKIRTIS IR SUDARYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

                 4. Komisiją sudaroma iš ne mažiau kaip 7 narių. Komisijos dokumentus tvarko sekretorius, kuris nėra Komisijos narys.

              4.1. Komisija sudaroma iš direktoriaus pavaduotojo ugdymui, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, psichologo, sveikatos priežiūros specialisto, klasių auklėtojų, mokytojų. Į Komisijos sudėtį gali būti įtraukti socialiniai partneriai, mokinių ir tėvų (globėjų) atstovai.

              4.2. Komisijos sudėtį tvirtina, pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių skiria gimnazijos direktorius.

 

 

 

 

 

 

 

 

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS


 

              5. Komisija atlieka šias funkcijas:

              5.1. remdamasi vidaus ir išorės vertinimo medžiaga, atliktais tyrimais, vertina gimnazijos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdimosi poreikius, problemas, jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, veiklos būdus ir formas, rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaiko saugumu gimnazijoje;

              5.2. nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į mokyklą;

              5.3. konsultuoja gimnazijos bendruomenės narius (grupes arba individualiai), kuriems reikalinga švietimo pagalba, organizuoja iškilusių švietimo pagalbos mokiniui klausimų sprendimą;

              5.4. analizuoja mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus;

              5.5. teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl socialinės paramos mokiniams teikimo, sveikatos priežiūros organizavimo;

              5.6. vykdo gimnazijos specialiųjų poreikių mokinių apskaitą, sprendžia jų įvertinimo, siuntimo į Vilkaviškio rajono PPT  klausimus, bendradarbiauja su šių mokinių tėvais (globėjais / rūpintojais);

              5.7. koordinuoja ugdymo programų pritaikymą specialiųjų poreikių mokiniams, teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams / rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, priemonių naudojimo;

              5.8. įvykus krizei, įvertina krizės aplinkybes ir parengia jos valdymo gimnazijoje planą, informuoja gimnazijos bendruomenę, steigėją ir kitas suinteresuotas institucijas, jeigu reikia, pateikia informaciją  žiniasklaidai;

              5.9. analizuoja vaikų tarpusavio, pedagogų ir vaikų santykių problemas, teikia siūlymus dėl santykių gerinimo;

              5.10. sprendžiant vaiko gerovės klausimus bendradarbiauja su gimnazijos savivaldos institucijomis

              5.11. atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje.

              6. Komisija turi teisę:

              6.1. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų / įstaigų reikalingą medžiagą, reikalingą Komisijos sprendimams priimti;

              6.2. į posėdžius ar pasitarimus kviesti suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus (ne Komisijos narius).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS


 

              7. komisija yra nuolat veikianti.

              8. pagrindinė Komisijos veiklos forma - posėdžiai ir pasitarimai. Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius. Pasitarimai organizuojami pagal poreikį atskiriems atvejams nagrinėti. Prireikus gali būti šaukiami neeiliniai posėdžiai.

              9. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė plius vienas komisijos narys. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu dalyvaujančių narių balsų dauguma.

              10. Komisijos posėdžio metu rašomas protokolas. Komisijos pasitarimai neprotokoluojami.

              11. Komisijos pirmininkas atlieka šias funkcijas:

              11.1. kviečia komisijos posėdžius, nustato jų vietą ir laiką, jiems vadovauja, o jo nesant šias funkcijas atlieka pavaduotojas arba kitas gimnazijos direktoriaus įgaliotas komisijos narys;

              11.2. Pasirašo komisijos sprendimus ir kitus dokumentus;

              11.3. teikia gimnazijos direktoriui siūlymus dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo

              11.4. paveda komisijos nariams atstovauti Komisijai kitose suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus.

              12. Komisijos sekretorius atlieka šias funkcijas:

              12.1. rengia posėdžių medžiagą ir tvarko kitus Komisijos dokumentus, pasirašo posėdžio protokolą;

              12.2. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus posėdžio rengimo klausimais.

              13. Svarstant konkretaus vaiko problemas, į Komisijos posėdį ar pasitarimą kviečiami vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) ir / ar pats vaikas, taip pat gali būti pakviesti kiti suinteresuoti asmenys.

               14. Mokslo metų pabaigoje Komisijos pirmininkas teikia Komisijos veiklos ataskaitą gimnazijos tarybai ir direktoriui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


 

              15. Komisijos nariai ir sekretorius įsipareigoja veiklą grįsti konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo principais.

              16. Komisijos veiklos dokumentai saugomi gimnazijoje pagal gimnazijoje priimtas dokumentų tvarkos ir apskaitos taisykles.