į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Paslaugos » Profesinis švietimas

Profesinio orientavimo veiklas gimnazijoje vykdo:

socialinė pedagogė Žavinta Galinaitienė,

psichologė Audronė Jarutytė,

bibliotekos vedėja Alma Kalinauskienė,

klasių vadovai,

technologijų mokytojai

 

Tikslas.

Pagalba mokiniui pasirenkant jam tinkamas užimtumo galimybes bei ateities karjeros planavimo ugdymas.

Uždaviniai:

1. Individualių ir grupinių karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai paslaugų teikimas.

2. Veiklų susijusių su asmenybės pažinimu, profesijos pasirinkimu organizavimas ir vykdymas.

3. Informacijos reikalingos planuojant karjerą, renkantis mokymosi įstaigas, profesinės veiklos sritį kaupimas bei sklaida, specialistų saviugda.

PROFESINIO ORIENTAVIMO VEIKLOS (GUP 40.1. PUNKTAS)

Priemonės / veiklos

Laikotarpis

Atsakingi asmenys

I klasė

Profesinio orientavimo veiklų gimnazijoje pristatymas.

Rugsėjo –spalio mėn.

Bibliotekos vedėja,

Socialinė pedagogė

Integruotas technologijų kursas. Mokinių profesinis konsultavimas kartu su gimnazijos psichologe (GUP 67.7. punktas).

I pusmetis

Psichologė,

Technologijų mokytojai 

II klasė

Individualaus vidurinio ugdymo plano pildymas ir mokomųjų dalykų pasirinkimas.

II pusmetis

Pavaduotoja ugdymui, bibliotekos vedėja, psichologė, socialinė pedagogė

Planuojamos studijų krypties ir mokyklos pasirinkimas.

II pusmetis

Bibliotekos vedėja, psichologė,

socialinė pedagogė

III klasė

Individualaus  karjeros plano pildymas ir analizė.

II pusmetis

Bibliotekos vedėja, psichologė,

socialinė pedagogė

Individualus mokinių konsultavimas, renkantis brandos egzaminus.

II pusmetis

Bibliotekos vedėja, psichologė,

socialinė pedagogė

IV klasė

Pagalbos teikimas IV kl. mokiniams renkantis egzaminus.

Rugsėjo –spalio mėn.

Pavaduotoja ugdymui, bibliotekos vedėja, psichologė, socialinė pedagogė

Karjeros plano papildymas.

I pusmetis

Bibliotekos vedėja, psichologė

socialinė pedagogė

Bendros veiklos (visoms klasių grupėms)

LAMABPO pristatymas

II pusmetis

Psichologė

Individualios konsultacijos

Per mokslo metus

Bibliotekos vedėja, psichologė,

socialinė pedagogė

Testai „Koks yra tavo asmenybės tipas“, „Kam esi gabus“ ir kt.

Per mokslo metus

Bibliotekos vedėja, psichologė,

socialinė pedagogė

Profesinio orientavimo žaidimai „Profesijų labirintas“, „Mano karjeros kelias“.

Per mokslo metus

Bibliotekos vedėja

Socialinė pedagogė

Išvyka į Studijų mugę „Studijos“.

Vasario mėn.

Bibliotekos vedėja

Socialinė pedagogė

Susitikimai su buvusiais ugdytiniais, įvairių mokyklų ir įstaigų atstovais.

Per mokslo metus

Klasių vadovai, metodinė taryba, dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekos vedėja.

Išvykos į įvairias mokymo įstaigas.

Per mokslo metus

Pažintinės ir kultūrinės, projektinės veiklos organizavimas (GUP 25 punktas).

Pagal GUP

Direktoriaus pavaduotojas

Išvykos į įvairias įstaigas.

Per mokslo metus

R. Šukaitytė

Literatūros kaupimas ir sklaida.

Per mokslo metus

Bibliotekos vedėja

Informacijos pateikimas ir atnaujinimas stende ir informaciniame televizoriuje.

Nuolatos

Socialinė pedagogė

Bibliotekos vedėja

 

Svarbiausi dokumentai ir informacijos šaltiniai: