į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Paslaugos » UGDYMAS KARJERAI

Darbo grupė ugdymo karjerai paslaugoms teikti:

 1. Mindaugas  Bučinskas, lietuvių kalbos mokytojas, Koordinatorius;
 2. Jolanta Janulaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 3. Audronė Jarutytė, psichologė;
 4. Žavinta Galinaitienė, socialinė pedagogė,
 5. Alma Kalinauskienė, bibliotekos vedėja;
 6. Tėvų komiteto pirmininkas.

Karjeros paslaugų teikimo mokiniams tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymosi aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Karjeros paslaugų teikimo mokiniams uždaviniai:

 • skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
 • plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio, profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;
 • sudaryti sąlygas mokiniams plėtoti karjeros kompetencijas: savęs pažinimo, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis;
 • ugdyti gebėjimą rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • skatinti gebėjimą savo mokymosi rezultatus, gabumus, interesus ir kompetencijas sieti su karjeros pasirinkimu, kelti gyvenimo ir karjeros tikslus bei priimti karjeros sprendimus;
 • ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir karjeros atžvilgiu.

 

 

Mokinių ugdymo karjerai modelio

1 priedas

 

GIMNAZIJOS UGDYMO KARJERAI VEIKLOS

 

Priemonės / veiklos

Laikotarpis

Atsakingi asmenys

I klasė

Profesinio orientavimo veiklų gimnazijoje pristatymas.

Rugsėjo –spalio mėn.

Bibliotekos vedėja,

Socialinė pedagogė

Integruotas technologijų kursas. Mokinių profesinis konsultavimas kartu su gimnazijos psichologe.

I pusmetis

Psichologė,

Technologijų mokytojai 

II klasė

Individualaus vidurinio ugdymo plano pildymas ir mokomųjų dalykų pasirinkimas.

II pusmetis

Pavaduotoja ugdymui, bibliotekos vedėja, psichologė, socialinė pedagogė

Planuojamos studijų krypties ir mokyklos pasirinkimas.

II pusmetis

Bibliotekos vedėja, psichologė,

socialinė pedagogė

III klasė

Individualaus  karjeros plano pildymas ir analizė.

II pusmetis

Bibliotekos vedėja, psichologė,

socialinė pedagogė

Individualus mokinių konsultavimas, renkantis brandos egzaminus.

II pusmetis

Bibliotekos vedėja, psichologė,

socialinė pedagogė

IV klasė

Pagalbos teikimas IV kl. mokiniams renkantis egzaminus.

Rugsėjo –spalio mėn.

Pavaduotoja ugdymui, bibliotekos vedėja, psichologė, socialinė pedagogė

Karjeros plano papildymas.

I pusmetis

Bibliotekos vedėja, psichologė

socialinė pedagogė

Bendros veiklos (visoms klasių grupėms)

LAMABPO pristatymas

II pusmetis

Psichologė

Individualios konsultacijos

Per m. m.

Bibliotekos vedėja, psichologė,

socialinė pedagogė

Testai „Koks yra tavo asmenybės tipas“, „Kam esi gabus“ ir kt.

Per m. m.

Profesinio orientavimo žaidimai „Mano karjeros kelias“, „Profesijų labirintas“.

Per m. m.

Bibliotekos vedėja

Socialinė pedagogė

Išvyka į Studijų mugę „Studijos“.

Vasario mėn.

Susitikimai su buvusiais ugdytiniais, įvairių mokyklų ir įstaigų atstovais.

Per m. m.

Klasių vadovai, metodinė taryba, dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekos vedėja.

Išvykos į įvairias mokymo įstaigas.

Per m. m.

Pažintinės ir kultūrinės, projektinės veiklos organizavimas (pagal GUP).

Pagal GUP

Direktoriaus pavaduotojas

Išvykos į įvairias įstaigas.

Per m. m.

R. Šukaitytė

Literatūros kaupimas ir sklaida.

Per m. m.

Bibliotekos vedėja

Informacijos pateikimas ir atnaujinimas stende ir informaciniame televizoriuje.

Nuolatos

Socialinė pedagogė

Bibliotekos vedėja

Ugdymo karjerai programos integravimas į klasių valandėles.

Per m. m.

Visi klasių vadovai

Ugdymo karjerai programos integravimas į visų dalykų ugdymo programas.

Per m. m.

Visų dalykų mokytojai