lt  . en 
Mokiniai » Mokinių teisės, pareigos, atsakomybė spausdinti

KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ

 
Laisvės esmė - daryti viską, kas nekenkia kitam

  
1.     MOKINYS TURI TEISĘ:

1.1.mokytis pagal savo gebėjimus ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;

1.2.rinktis mokymosi lygį, profilį, kursą;

1.3.ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje;

1.4.naudotis mokyklos materialine ir technine baze;

1.5.turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą;

1.6.savarankiškai mokytis ir eksternu laikyti bet kurios klasės arba mokyklos baigimo egzaminus;

1.7.dalyvauti mokyklos savivaldoje, ugdos grupėse, sekcijose, klubuose, būreliuose;

1.8.burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla skatina dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;

1.9.į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę;

1.10.      į visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus ir talentus;

1.11.      į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių, sveikatą bei poreikius;

1.12.      puoselėti savo  kultūrą, papročius bei tradicijas.

 
2.     MOKINIŲ PAREIGOS:

2.1.mokytis iki 16 metų bendrojo lavinimo arba kitoje formaliojo švietimo sistemos mokykloje;

2.2.nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties;

2.3.gerbti valstybinę gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas bei kultūras, tautos papročius ir tradicijas;

2.4.mandagiai bendrauti su mokytojais, mokyklos darbuotojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais bei atvykusiais svečiais:

2.4.1.   pamačius mokytoją ar atvykusį svečią atsistoti ir pasisveikinti;

2.4.2.   einant pro duris pirmiau praleisti mokytoją, mokyklos bendruomenės narį ar svečią;

2.5.laikytis mokyklos nuostatų, vidaus darbo tvarkos ir moksleivių elgesio taisyklių:

2.5.1.   budėti mokykloje pertraukų metu;

2.5.2.   budėti mokinių renginių ir diskotekų metu;

2.5.3.   neteršti mokyklos aplinkos, ją puoselėti, tausoti mokyklos turtą;

2.6.kiekvienas moksleivis privalo:

2.6.1.   gerbti tėvus ir mokytojus, geranoriškai priimdami dorovę ugdančius patarimus ir pamokymus;

2.6.2.   atkakliai ir stropiai mokytis, išsiugdyti gerus įgūdžius, turėti savo ateities viziją, kad galėtų teisingai pasirinkti savo mokslo ir gyvenimo kelią;

2.6.3.   sąžiningai dirbti bendram labui, dalyvauti talkose, griežtai laikytis darbo saugos taisyklių;

2.6.4.   saugoti gamtą ir aplinką, tausoti žmonių sukurtas gėrybes,

2.6.5.   tinkamai derinti mokymąsi, darbą ir poilsį, vertinti savo ir kitų laiką;

2.6.6.   sistemingai stiprinti ir tobulinti dvasią ir kūną, nuolat mankštintis ir sportuoti, nežaloti savęs žalingais įpročiais;

2.6.7.   mokytis taupumo ir ekonomiškumo, mokytis tvarkyti namų ūkį, rūpintis namų tvarka ir švara;

2.6.8.   namuose, mokykloje, gatvėje ir visur būti drausmingiems, kukliems, mandagiems, tvarkingiems.

2.6.9. pamokų metu dėvėti uniformą.

  2.7.  Pamokų metu draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais.

 
3.     MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ:

3.1.mokiniai, nelankantys mokyklos be pateisinamos priežasties, nuolat bėgantys iš pamokų arba vėluojantys į jas,  padarę chuliganišką išpuolių mokykloje arba už jos ribų, svarstomi mokyklos drausminimo komisijoje, apie jo veiklą informuojami tėvai, mokinys įrašomas į mokyklos rizikos grupės mokinių  sąrašą;

3.2.už sunkius nusikaltimus (vagystes, plėšikavimą, grubų chuliganizmą ir pan.) mokiniai nukreipiami gyventi ir mokytis į specialiąją ugdymo įstaigą;

3.3.piktybiškai sugadinus mokyklos inventorių, patalpas, mokymo priemones, nuostolius atlygina, sugadintą objektą sutvarko ar suremontuoja mokinio  tėvai;

3.4.ypač grubiai pažeidęs elgesio taisykles, mokinys gali būti šalinamas iš mokyklos.
 
CHARTIJOS ĮSIGALIOJIMO TVARKA  

1.     Chartija įsigalioja, kai jai pritaria 2/3 mokyklos mokinių tarybos ir mokytojų tarybos narių;

2.     Chartiją pasirašo dvi pusės: mokinių prezidentas ir mokyklos direktorius.

3.     Chartiją galima keisti, jeigu tam pritaria daugiau kaip pusė mokinių tarybos ir mokytojų tarybos narių.